Pressmeddelanden

Petrotargs verkställande direktör Anders Lagerberg har avlidit

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.

"Anders Lagerberg var en förebild och en god medmänniska. Jag lärde känna honom under förhandlingarna mellan Ginger Oil AB och U.S. Energy Group AB våren 2016. Det är en stor förlust för oss alla och mina tankar går till Anders Lagerbergs familj och hans närmaste krets." säger styrelsens ordförande Tom Pripp i en kommentar.

Stockholm 2017-03-13 

Kontaktperson:
Andreas Borg, tf VD
Tel: +46 (0)76 185 84 70
E-mail: andreas.borg@usenergy.se

Denna information är sådan information som Petrotarg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017, kl. 08:30.

Om Petrotarg AB (publ)
Petrotarg AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB 08-503 01 550 som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2017-03-13 08:30
Regulatorisk

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.

2017-02-08 16:12
Regulatorisk

Petrotarg AB (publ) har slutfört en emission med företräde för bolagets aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 5,8 MSEK genom kvittning av fordran. 

2017-01-20 16:07
Regulatorisk
2017-01-16 17:30
Regulatorisk
2017-01-02 11:29

BQ Broker startar handel i Petrotargs teckningsrätt. 

2016-12-29 14:29
Regulatorisk

Petrotarg AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

1
2
...
15
>>