Pressmeddelanden

Petrotarg förvärvar fastighetsbestånd och riktar kontantemission om 7,5 MSEK

Petrotarg AB (publ) (nedan "Petrotarg" eller "Bolaget") har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 35 MSEK. Transaktionen är beroende av godkännande från målbolagets bank, samt aktieägarna i Bolagets godkännande vid en extra bolagsstämma.

Genom aktuellt förvärv tillförs sju förvaltningsfastigheter, en i Finspång, två i Borlänge, två i Arboga, en i Hedemora och en fastighet i Ragunda. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 38 000 m2. Fastighetsbeståndet genererar sammanlagda hyresintäkter om 30,2 MSEK årligen med ett driftöverskott om cirka 16,3 MSEK. Fastigheterna har ett bedömt marknadsvärde om 289 MSEK och är belånade till cirka 218,6 MSEK.

Som en del i förvärvet har styrelsen riktat en kontantemission till säljaren om 3 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 2,50 kr per aktie, varpå Bolaget tillförs 7,5 MSEK.

Mot bakgrund av ovanstående kommer styrelsen omgående att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget. På bolagsstämman skall aktieägarna rösta om namn- och verksamhetsbyte, godkänna initierat förvärv, samt rösta om kvittningsemission till EQTarg Capital AB om 7,5 MSEK. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget nu står inför en ny era, varför det är viktigt att Bolaget har så stark balansräkning som möjligt.

"Parallellt som arbetet har pågått med avyttringen av Bolagets helägda dotterbolag Ginger Oil Company, har styrelsen sökt en ny verksamhet för Bolaget. Förhandlingarna i aktuellt förvärv har pågått under cirka sex månader och det är glädjande att parterna nu är i hamn. Fastighetsbeståndet har stor utvecklingspotential, hyrorna bedöms som eftersatta samtidigt som de orter där fastigheterna är belägna har lång bostadskö." säger Bolagets VD Andreas Borg i en kommentar.

Stockholm 2017-09-01

Kontaktperson:
Andreas Borg, VD
Tel: +46(0)76 185 84 70
E-mail: andreas.borg@usenergy.se

Filer för nedladdning
2018-07-04 09:45
Regulatorisk

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma tisdagen den 31 juli 2018 kl. 16.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.

2017-09-01 14:43

Petrotarg AB (publ) (nedan "Petrotarg" eller "Bolaget") har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 35 MSEK. Transaktionen är beroende av godkännande från målbolagets bank, samt aktieägarna i Bolagets godkännande vid en extra bolagsstämma.

2017-06-02 12:46

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

2017-05-22 13:28

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 19 maj 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman enligt följande:

2017-05-05 08:23

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

2017-04-28 14:51

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget"), har undertecknat ett avtal om att avyttra 100 % av aktierna i det helägda amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company ("GOC"), till Dome Energy AB (publ) för en köpeskilling om 20 miljoner stamaktier i Dome Energy AB.

2017-03-13 08:30
Regulatorisk

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.

1
2
...
16
>>