Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Petrotarg

Vid årsstämman som hölls den 30 juni 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman i huvudsak enligt följande:

  • Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget och för koncernen.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade om omval av Tom Pripp, Håkan Gustâv och Carl Henderson som styrelseledamöter, nyval av Andreas Borg som styrelseledamot, med omval av Tom Pripp som styrelsens ordförande.
  • Revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att auktoriserade revisorn Johan Kaijser skulle utses som huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode skulle utgå med 120 000 SEK till styrelseordföranden och med 60 000 SEK till övriga ledamöter, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Styrelsens förslag till justerad bolagsordning (innefattande ändring för lägsta och högsta aktiekapital och lägsta och högsta antal aktier) godkändes.
  • Styrelsens förslag till bemyndigande godkändes. 

Kontaktperson:
Andreas Borg, VD

Tel: 076-185 84 70

Petrotarg AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

2018-07-04 09:45
Regulatorisk

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma tisdagen den 31 juli 2018 kl. 16.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.

2017-09-01 14:43

Petrotarg AB (publ) (nedan "Petrotarg" eller "Bolaget") har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 35 MSEK. Transaktionen är beroende av godkännande från målbolagets bank, samt aktieägarna i Bolagets godkännande vid en extra bolagsstämma.

2017-06-02 12:46

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

2017-05-22 13:28

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 19 maj 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman enligt följande:

2017-05-05 08:23

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

2017-04-28 14:51

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget"), har undertecknat ett avtal om att avyttra 100 % av aktierna i det helägda amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company ("GOC"), till Dome Energy AB (publ) för en köpeskilling om 20 miljoner stamaktier i Dome Energy AB.

2017-03-13 08:30
Regulatorisk

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.

1
2
...
16
>>