Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller inte för bolag vars aktier listas på First North, varför bolaget inte tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. De regler för bolagsstyrning som bolaget tillämpar är endast de som framgår av aktiebolagslagen och annan lagstiftning samt Petrotargs bolagsordning och de regler som gäller för bolag vars aktier handlas på First North.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman som är bolagets högst beslutande organ. Stämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkning, utdelning eller annan disposition av vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse och VD, ändring av bolagsordning, val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelse och revisorer. Ändringar i bolagets aktiekapital beslutas av bolagsstämman, antingen direkt eller genom bemyndigande till styrelsen.

Styrelsen

Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innebär bland annat att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets ekonomiska situation samt se till att bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska även utse verkställande direktör samt granska att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Styrelsen utses av bolagsstämman.

Valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2016 skall följande principer gälla för Valberedningen:

Beslut om principer för utseende av valberedning
Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande, snarast efter den sista bankdagen i september, identifierat de fem röstmässigt största aktieägarna i Bolaget. Ägarna ska ha rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Dessa skall utgöra bolagets valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid års-stämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna.

Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen.