Företrädesemission oktober 2015

Företrädesemission oktober 2015

Emissionen slutförd

Nyemissionen tillför bolaget 2,23 MSEK före emissionskostnader. Under perioden 27 oktober till 13 november 2015 genomfördes en nyemission, med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Läs mer

Företrädesemissionen tidplan

Teckningsperiod    27 oktober till 13 november
Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen    23 oktober
Handel av teckningsrätter    27 oktober till den 11 november
Offentliggörande av preliminärt utfall av företrädesemissionen    19 november


I samband med att styrelsen fattade beslutet om den riktade emissionen, beslutade man även att på en extrastämma den 9 september 2015, begära ett bemyndigande att utge 400 000 aktier till de gamla aktieägarna, i en företrädesemission.

Emissionsvillkoren för företrädesemissionen är 1:6 dvs. sex befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie, vid full teckning resulterar det i en nyemission om högst 363 110 aktier. Teckningskursen är fastställd till 10 kr per aktie, vilket vid full teckning medför en emissionslikvid om 3 631 100 SEK. Företrädesemissionen medför en utspädning av rösterna med 13,8 % och 10,3% av kapitalet. Antalet stam-och preferensaktier vid full teckning i företrädesemissionen blir 3 524 895 och aktiekapitalet ökar med 726 220 SEK till 7 049 790 SEK.

Emissionen ingår i finansiering av det investeringsprogram som skall genomföras samt i övrigt bolagsnära verksamhet.