Emissioner

Nyemission slutförd

Emissionen tecknades till cirka 80 % varav 16 % tecknades med företrädesrätt. Genom emissionen tillkommer 3 000 000 nya aktier och aktiekapitalet ökar med 6 000 000,00 SEK och uppgår därefter till 17 952 876,00 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 7 476 438, varav 7 035 081 ordinarie aktier samt 441 357 preferensaktier. Den totala utspädningseffekten för befintliga aktieägare uppgår till cirka 42 % av kapitalet och cirka 45 % av rösterna.

Emissionslikviden skall användas för att i första hand stärka Bolagets rörelsekapital kopplat till prospekteringen på Edwards County, Texas.

Läs mer

Justerat emissionsmemorandum och förlängd teckningstid

Efter det att emissionsmemorandumet gjorts publikt har Bolaget noterat att felaktiga uppgifter inkluderats i detsamma. Vidare har vissa förhållanden ändrats, vilket gör att Emissionsmemorandumet inte längre återspeglar gällande förhållanden. Ett nytt emissionsmemorandum (det "Justerade Memorandumet") har offentliggjorts.

Läs pressreleasen

Företrädesemission och riktad emission

Styrelsen för Petrotarg har, med stöd av bemyndigande från Extra bolagsstämman, beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bakgrunden till beslutat är att styrelsen önskar öka soliditeten i koncernen, samt avsätta ytterligare medel för att exploatera markrättigheterna på Edwards County, i Texas.

Företrädesemissionen i korthet

Teckningsperiod 29 december 2016 - 25 januari 2017.
Företrädesrätt Sex (6) per avstämningsdagen innehavda aktier
berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
Teckningsrätter För sex (6) innehavda aktier erhålles
fem (5) teckningsrätter. Det krävs en (1)
teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie
Handel med teckningsrätter Sker på beQuoteds OTC-lista från och med 2 - 23 januari 2017
Teckningskurs 2,50 SEK per aktie

Dokument för nedladdning